برای اینکه بتوانیم بهترین مشاوره ها را به شما بدهیم و در اجرای ایده هایمان قدرتمند باشیم، همکاران خوبی در کنارمان داریم. تیم های قدرتمند و جوانی که هر کدام به تنهایی گلادیاتورهایی در فضای کسب و کار هستند. جدای از تفکر نوگرایانه ما، اقتدار لیبمیک وام دار حضور این گلادیاتورهای دنیای کسب و کار در کنار ماست
limbik-Teams
عملکرد لیمبیک در مغز به تنهایی کامل نخواهد بود. به همین دلیل بخش های مختلفی در بهبود و تکمیل فعالیت هایش در کنارش هستند. این بخش های مختلف هر کدام وظیفه و عملکرد اختصاصی خودشان را دارند که عبارت اند از
CORTEX
WERNICKE
BROCA
VISUAL CORTEX
THALAMUS
Saman Miraliyari
سامان میرعلی یاری
مدیر تیم توسعه وب
این بخش مسئول تفکر و اعمال ارادی است. کورتکس همانجایی است که شما را به بهترین چیزی که می توانید باشید تبدیل می کند. حضور تیم کورتکس در کنار لیمبیک به عنوان یک تیم توسعه دهنده دلیلی بر نام آوری برند شما و اقتدار شما در فضای وب خواهد بود
CORTEX
WERNICKE
BROCA
VISUAL CORTEX
THALAMUS